Jak wyznaczyć gęstość cieczy

Pobierz

Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] dane masz podane jak na tacy.. Analogiczne pomiary jak w pkt.. odpowiedział (a) 01.10.2010 o 18:50.. W tym celu zawiesił na siłomierzu prostopadłościenną kostkę o wymiarach: 2 cm, 4 cm, 5 cm i zanurzył ją w cieczy.. liczysz masę samej coli, później podstawiasz do wzoru Ro=m/V.. Objętość ciała o regularnych kształtach można wyznaczyć mierząc objętość wypartej przez to ciało cieczy.. Spis przyrządów: waga techniczna (szalkowa), komplet odważników, obciążnik, ławeczka.. jest wartością bez miana (ponieważ gęstość substancji odnosimy do gęstości cieczy referencyjnej).. Gęstość substancji ρ jest to stosunek masy do objętości zajmowanej przez ciało ρ= , wyrażona w kg/m 3 .. Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się również areometry.. Odczytujemy objętość cieczy z zanurzonym w niej ciałem.. Areometry wypełnione cieczą o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości innych cieczy.Obliczyć średnią wysokość słupka wody i średnią wysokość słupka gliceryny w kapilarze; 2. wyrazona w g lub kg.oraz ciężarowi wypartej cieczy: F w = V s r c g. Gęstość wody można przyjąć za równą 1 kg/dm 3.. Gdy mamy do czynienia ze skomplikowanym kształtem obiektu, a chcemy poznać jego gęstość, wówczas najprościej jest zastosować prawo Archimedesa.Temat: Wyznaczanie gęstości substancji..

Jak wyznaczyć gęstość substancji.

Do wyznaczania gęstości cieczy potrzebna jest menzurka,waga i dana ciecz.. 1.Zważ pustą menzurkę.. = 20o, promień rurki = 0.7 mm, g - przyspieszenie ziemskie, h - średnia wysokość słupka cieczy 5.2.. Co to za cieczChcąc wyznaczyć gęstość ciała, musimy zmierzyć jego masę i objętość oraz skorzystać ze wzoru: gęstość = masa objętość; d = m V k g m 3 Jeśli znamy gęstość i objętość ciała, możemy obliczyć jego masę.. Wyznaczanie gęstości wybranych ciał Podstawową jednostką gęstości jest kilogram na metr sześcienny.Wazymy następnie ciało i podstawiamy dane pod wzór d=m/v d - gestość m - masa v - objętość.. Zawartość strony.. Otrzymane wartości podstawić do wzoru (Wyprowadzić jednostkę !. Ważymy dane ciało w cieczy badanej o nieznanej gęstości (m 2 4.. Masa ciała m to ilość subs.. Znając objętość ciała i jego masę, można obliczyć gęstość ciała: r s = m s1 /V s. Wykonywanie pomiarów za pomocą piknometru: Ciśnienie to zależy jedynie od gęstości i od wysokości słupa cieczy.. Strona główna Teoria Wzory klasa 7 Wzory .. ciało musi się całkowicie zanurzyć w wodzie.. Wstęp teoretyczny.. Używamy wtedy ciała stałego o znanej objętości ( znalezionej z 15.).. Możemy stąd obliczyć objętość ciała: V z r c = m s1- m s2 Þ V s = (m s1- m s2)/r c.. W środku korka znajduje się kanalik, przez który może wypływać nadmiar cieczy z naczynia.Wykorzystując prawo Archimedesa możemy również wyznaczyć gęstość nieznanej cieczy..

2.Wyznaczanie gęstości cieczy 1.

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą naczyń połączonych i katetometru 2/4 Warunkiem równowagi cieczy w naczyniach połączonych jest równość ciśnień hydrostatycznych na dowolnym, wspólnym poziomie.. Ciśnienie pwywarte przez słup cieczy o wysokości hi gęstości ρ wynosi: p = h · ρ ·g(1)Wyznaczanie gęstości cieczy odbywa się w następujący sposób: 1. wyznaczamy masę piknometru pustego, m 1; 2. wyznaczamy masę piknometru napełnionego wodą destylowaną, m 2; 3. wyznaczamy masę piknometru napełnionego badaną cieczą, m 3; 4. wiedząc, że masę wody destylowanej w piknometrze o objętości V możemy wyliczyć jako: m w= m 2-m 1 = ρ1.Weż szklankę o znanej pojemności /250cm^3/ 2 Zważ szklankę 3 Nalej do szklanki np.octu po jej brzegi 4 Zważ szklankę z octem 5.Oblicz masę samego octu 6.Oblicz gęstość octu dzieląc masę przez objętość1.do menzurki nalej wody 2.odczytaj ile cm3 ma woda 3.do menzurki z wodą rzuć klocka 4.odczytaj ile cm3 ma woda z klockiem 2. od wody z klockiem odejmij samą wodę 3.po odjęciu masz maszę wody :PDo wyznaczania gęstości cieczy potrzebna jest znajomość masy i objętości .. Korzystając z tego warunku można wyznaczyć gęstość nieznanej cieczy, znajdującej się w jednym z ramion danego naczynia.Czym jest gęstość..

Oblicz gęstość tej cieczy.

Piknometr jest to niewielkie naczynie w kształcie kolby z dokładnie doszlifowanym korkiem.. Zagadnienia: 1.. Wybrane ciało stałe (tzw. ciało pomocnicze) ważymy w powietrzu (m).. Do pomiarów tych wielkości używamy wagi analitycznej i piknometru.. połozyc cylinder wypełniony cieczą na wadze i odjąć od niej wage cylindra.. Wynik odczytu zapisujemy pod symbolem V 2; Obliczamy objętość .Takie pojęcie ciężaru właściwego eliminuje nam wpływ temperatury i co więcej c.w.. W tym celu korzystamy ze wzoru: m = d · V; kg = k g m 3 · m 3W celu wyznaczenia gęstości ciał za pomocą piknometru zważony został pusty piknometr wraz z korkiem, następnie napełnionego: wodą destylowaną, metanolem, acetonem, gliceryną.Gdy podajesz gęstość w kilogramach na metr sześcienny, dowiadujesz się, jaką masę w kilogramach ma jeden metr sześcienny substancji.. Wyniki wszystkich pomiarów zapisujemy w tabeli 2.wyznacz gęstości obu prostopadłościanów korzystając ze wzoru nr 1.. Metoda stalagmometrycznaPrawo Archimedesa jest często używane do wyznaczania gęstości ciał stałych.. Zastanów się, do ilu miejsc po przecinku zaokrąglisz wynik?. Doświadczenie - wyznaczanie gęstości cieczyNie da się wyznaczyć gęstości ciała o regularnych kształtach przy użyciu wagi i linijki..

5Oblicz masę cieczy.

Znowu wyprowadzić wzór na gestość.Wyznaczanie gęstości cieczy 1 WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIECZY ZA POMOCĄ WAGI HYDROSTATYCZNEJ Cel ćwiczenia: Wyznaczenie gęstości cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej.. 1-3 wykonujemy dla kilku innych ciał pomocniczych.. Tabela nr 3. masa m [g] 3 masa wody wypartej M [g] objętość V [cm3] gęstość [g/cm ] dło ia n y" " WNIOSKI Spróbuj uszeregować metody pozwalające wyznaczyć gęstość ciał stałych od najbardziej doGęstość ciał stałych i ciekłych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości.. Bez użycia skomplikowanej aparatury badawczej nie jesteśmy w stanie wyznaczyć gęstości ciała o regularnych kształtach.Zapoznanie się z metodami pomiaru masy i objętości oraz wyznaczanie gęstości cieczy i ciała stałego.. Ważymy dane ciało w wodzie destylowanej (m 1 3.. Różnica wskazań siłomierza przed zanurzeniem i po zanurzeniu kostki wynosiła 368 mN.. 6.Podziel masę cieczy wyrażoną w g przez objętość cieczy wyrażoną w cm3.Gęstość ciała stałego ρ można zatem obliczyć w następujący sposób: ρ = gęstość próbki A = masa próbki w powietrzu B = masa próbki w cieczy pomocniczej ρ 0 = gęstość cieczy pomocniczej ρ L = gęstość powietrza Podczas pomiarów należy uwzględnić także temperaturę płynu, ponieważ 1°C może powodować zmiany gęstości rzędu 0,001-0,1,Wyznaczanie gęstości względnej metodą naczyń połączonych Ciśnienie wywarte przez słup cieczy na podstawę nie zależy od kształtu naczynia, jeżeli można pominąć napięcie powierzchniowe.. Powinno wyjść >~1g/cm^3 dokładnie 1.015.Uczeń postanowił wyznaczyć gęstość cieczy, korzystając z prawa Archimedesa.. Zanurzamy do naczynia zawierającego ciecz o nieznanej gęstości i ważymy.. Ciężar, masa, ciężar właściwy i gęstość ciał..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt