Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wychowanie fizyczne

Pobierz

Koniecznie trzeba go wypełnić własnymi pomysłami.. do 31 maja 2016r.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy2013Imię i nazwisko: mgr Piotr NawratZespół Szkolno-Przedszkolny im.opracowania planu rozwoju zawodowego i wywiązywanie się ze swoich obowiązków opiekuna stażu Prowadzenie zajęć w obecności stażysty, nauczyciela kontraktowego.. ?ada dyrektorowi szko?. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (2020-06-30) sprawozdanie Anna Matejek Stara Kornica Plan rozwoju zawodowego (2020-06-29)PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 rokuPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty WF, poprawiony..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.

czerwiec DokumentacjaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2020r.. Opiekun stażu: Pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, rozpoczęłam pierwszego września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż .Plan rozwoju zawodowego.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NACZYCIELA MIANOWANEGO Częstochowa, 04.06.2019 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2016 r. do 31 maja 2019 r.1 plan rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela kontraktowego okres stażu: 01.09.2018 r. - 31.05.2020 r. nauczyciel:Staż na nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam ..

5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, certyfikaty.. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. sierpniowÄ?, o rozpoczÄ?cie sta?. ): - Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. 2.Rozwoju Zawodowego.. Studia podyplomowe.. W przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego opracowują oni plan we współpracy z opiekunem stażu.85% Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego; 85% Awans zawodowy nauczyciela; 87% Plan rozwoju zawodowego nauczyciela; 84% Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego; 84% Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA.. Kurs instruktora nauczyciela wychowania fizycznego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Poznań, 13.09.2013 Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Truszyński Mateusz Nazwa szkoły: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych Adres szkoły: ul. Raszyńska 48, 60 - 135 Poznań Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznegoPlan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż..

teczka stażysty 7.

Realizujemy plan rozwoju zawodowego.. Jest to tylko materiał pomocniczy Plan ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO- Analiza dokumentów (statut szkoły, WSO, plan wychowawczy).. UWAGA!. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach 3. data rozpoczęcia stażu 01.09.2003 r. 4. data zakończenia stażu 31.05.2006 r.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Cały okres stażu Potwierdzenie współpracy z nauczycielem - stażystą.. ?u na mianowanego lub dyplomowanego sk?. Teczki stażysty.. Nauczyciel sta?. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).. Plan rozwoju zawodowego opracowałem w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r..

Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.

Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. - Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.. Okres stażu: 01.09.2011 - 31.05.2012 4.. Wniosek o rozpoczÄ?cie sta?. ?ysta przedk?. Nie jest to gotowy plan nauczyciela stażysty, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych przedmiotów.. Miejsce stażu: 2.. ?ysta) z dniem 1 wrze?nia.. Pespektywa porównawcza.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Mateusza Truszyńskiego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Poznań, 13.09.2013 Gromadzenie dokumentacji, notatek, zaświadczeń, konspektów zajęć.. Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbNauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Cały okres stażu.. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. OstródaPlan rozwoju zawodowego - mianowany - wychowanie fizyczne Marek Podgórski plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowy Joanna Dziedzianowicz Plan rozwoju zawodowego mgr Kingi Jaszewskiej ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Kinga JaszewskaPlan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. ?y projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczÄ?cia zajÄ?Ä.Pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w rozpocząłem 1 września 2009 roku, tym samym rozpocząłem swój staż nauczycielski -pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego.. wrzesień - maj Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAKatalog Marcin Skonieczny, 2010-07-03 Łęczyca Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.1 Plan zawodowego nauczyciela stażysty Imię i nazwisko: Elżbieta Karalus zwa i adres szkoły: Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej ul.szkolna Czarna Białostocka Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: r. Imię i nazwisko a stażu: Ewa Halicka Kwalifikacje: magister pedagogiki pedagogika kulturoznawcza kurs z metodyki sztuki studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt